TVH omandas kaheksa lennukimootorit ja lõpetas majandusaasta kasumlikult

Transpordi Varahaldus OÜ (TVH) omandas 2022. aasta detsembris kaheksa General Electric poolt toodetud CF34-8C5A1 reaktiivmootorit, et efektiivsemalt käitada ettevõtte lennukiparki. Samaaegselt sõlmis TVH lepingud nelja ostetud mootori väljarentimiseks ning kuue kasutatud mootori sisu (engine core) müügiks.

TVH juhatuse liikme Ergo Blumfeldti sõnul omandas äriühing järelturult piisava kasutusressursiga lennukimootorid, mis võimaldavad rentnikul (AS Nordic Aviation Group) efektiivsemalt teostada TVH-le kuuluvate lennukite mootorite mahukaid korralisi remonditöid. Ta lisas, et esialgsete auditeerimata majandustulemuste kohaselt lõpetas TVH 2022. aasta 8,5 miljoni eurose käibe juures puhaskasumiga 2,9 miljonit eurot, ning et TVH varade maht oli lõppenud aastal 78,2 miljonit eurot.

TVH on riigi äriühing, mille eesmärgiks on toimida investeerimisettevõttena, finantseerida ja hallata investeeringuid põhivaradesse transpordisektoris. Äriühingu põhivarade hulka kuulub seitse CRJ900 Next-Generation tüüpi reaktiivmootoritega reisilennukit.

Loe edasi

TVH omandas kaks General Electric lennukimootorit

OÜ Transpordi Varahaldus omandas kaks kasutatud lennukimootorit ettevõttele kuuluvate CRJ900 NextGen tüüpi reisilennukite efektiivsemaks käitamiseks.

Riigile kuuluv äriühing Transpordi Varahaldus OÜ (TVH) omandas kaks General Electric poolt toodetud CF34-8C5A1 reaktiivmootorit, et efektiivsemalt käitada ettevõtte lennukipargis olevat seitset CRJ900NG-tüüpi reisilennukit.

TVH juhatuse liikme Ergo Blumfeldt sõnul oli tegemist hea võimalusega omandada järelturult piisava kasutusressursiga lennukimootorid, mis võimaldavad vähendada äriühingule kuuluvate lennukite seisuaega ajamahukate mootoriremonditööde teostamisel. Ta lisas, et varumootorid võimaldavad olemasolevate mootorite kapitaalremonti paremini ajastada ning seeläbi säästlikumalt teostada, ning et ostutehing rahastati omavahendite arvelt.

TVH on riigi äriühing, mille eesmärgiks on toimida investeerimisettevõttena, finantseerida ja hallata investeeringuid põhivaradesse transpordisektoris. Äriühingu põhivarade hulka kuulub seitse CRJ900 Next-Generation tüüpi reaktiivmootoritega reisilennukit.

Loe edasi

TVH 2021. majandusaasta puhaskasum 2,7 MEUR

22.04.22 toimunud OÜ Transpordi Varahaldus (TVH) osanike korralisel üldkoosolekul kinnitas riigi äriühingu ainuosaniku Eesti Vabariik esindaja, majandus- ja taristuminister Taavi Aas äriühingu 2021. majandusaasta aruande, mille järgi kujunes möödunud aruandeaasta käibeks 9,056 miljonit eurot ning puhaskasumiks 2,711 miljonit eurot.

Minister Taavi Aasa sõnul on maailma lennundus alates 2020. aasta kevadest läbi teinud ajaloo tõsiseima kriisi, kuid TVH äriplaan on keerulistele aegadele hästi vastu pidanud. Aas märkis, et äriühing on oma tegevuses aegsasti rakendanud vajalikud kriisimeetmed ja -muudatused ning taastanud oma äri kasumlikkuse.

TVH juhatuse liige Ergo Blumfeldt selgitas, et 2021. aasta oli väga töine: lunastati 23 miljoni väärtuses äriühingu võlakirju refinantseerides need LHV Pangast võetud laenuga, omandati 2 kasutatud lennukimootorit, ajakohastati pikaajalist investeeringute plaani ning kohandati rendilepingute tingimusi muutunud turuolukorrale vastavaks. Blumfeldt tõdes, et möödunud majandusaasta lõpus hakkas COVID-pandeemia negatiivne mõju maailma lennundusele vähenema ning see kajastus ka TVH lennukite kasutuse ning kaasnevate sissetulekute suurenemises.

TVH on asutatud 2015. aastal Eesti Vabariigi kui ainuosaniku poolt eesmärgiga tegutseda investeerimisühinguna, mis rahastab ja haldab investeeringuid põhivarasse transpordi valdkonnas. Kokku omab TVH ja rendib välja seitset Bombardier CRJ900 tüüpi reisilennukit. TVH lennukite pikaajaliseks rentnikuks on AS Nordic Aviation Group (Nordica), kelle tütarfirma Regional Jet OÜ (Xfly) osutab lennundusvaldkonna allhanketeenuseid Euroopa lennufirmadele nagu SAS, Nordica, jt.

Loe edasi

LHV Pank refinantseeris TVH võlakirjad

Riigile kuuluva Transpordi Varahaldus OÜ omanduses oleva seitsme CRJ900 tüüpi lennuki finantseerijaks sai täies ulatuses LHV Pank ning rentnikuna jätkab Eesti rahvuslik lennufirma Nordica. Transpordi Varahaldus refinantseeris varasemalt emiteeritud võlakirjad LHV Panga laenuga summas 23 miljonit eurot.

Transpordi Varahaldus OÜ (TVH) emiteeris 2017. ja 2018. aastal kokku 35 miljoni euro ulatuses võlakirju, mille ostjateks olid võrdsetes osades LHV pensionifondid ja LHV Pank. Saadud kapitali kasutas TVH täiendavate CRJ900 tüüpi lennukite soetamiseks ja Nordicale edasi rentimiseks. Nüüd refinantseeriti võlakirjade jääk laenuga, saades LHV Pangalt varahaldusettevõtte rahavoole sobiv finantseering.

LHV ettevõtete panganduse juht Indrek Nuume ütles, et kohalik pank ja kohalik lennukite omanik sobivad hästi kokku. „Meie koostöö Transpordi Varahaldusega on olnud pikaajaline, edukas ja usaldusväärne. On hea meel olla nende investeerimisplaanidesse kaasatud. Kuivõrd pensionifondid otsivad pidevalt uusi kõrgema tootlusega investeerimisvõimalusi ja soovisid finantseerijate ringist väljuda, leppisime TVH-ga kokku uued sobivad finantseerimistingimused. Näeme, et lennundussektor taastub tublisti ja soovime Eesti lennukitele kõrget lendu,“ sõnas Nuume.

TVH juhatuse liige Ergo Blumfeldt sõnul on viimased kaks aastat olnud lennunduses väga keerulised, kuid tänu usalduslikele ja pikaajalistele koostöösuhetele nii lennukite rentniku kui finantseerijatega on varahaldusühing kriisiga hästi hakkama saanud ja suutnud hoida oma jooksva äritegevuse kasumlikuna. Positiivse arenguna märkis Blumfeldt, et viimastel kuudel on regionaallennunduse turul selgelt näha nõudluse kriisijärgset taastumist.

Loe edasi

TVH 2020. majandusaasta tegevuskasum 1,83 miljonit

Osaühingu Transpordi Varahaldus (TVH) 2020.a. majandusaasta auditeeritud tulemuste kohaselt oli 9,38 miljoni suuruse aastakäibe juures äriühingu tegevuskasum 1,84 miljonit eurot.

TVH juhatuse liikme Ergo Blumfeldt sõnul oli möödunud majandusaasta COVID-19 pandeemia tõttu maailma reisilennunduses viimase 75 aasta kõige keerulisem. Lennureisijate arv kahanes globaalselt kohati enam kui 80% võrreldes tavapäraste mahtudega ning jätkuv tervisekriis avaldas suurt negatiivset mõju lennundusettevõtete majandustulemustele ning õhusõidukite turuväärtustele. TVH omandis olevate lennukite kasutus vähenes võrreldes 2019. aastaga 79,2%. Rahvusvahelistest raamatupidamisreeglitest (IFRS) tulenevalt viis ka TVH läbi oma põhivarade ümberhindamise, mille tulemusena kujunes lõppenud majandusaasta raamatupidamislikuks kahjumiks ca 11,9 miljonit eurot.

Juhatuse liige Tõnis Tamme lisas, et tänu heale koostööle lennukite rentniku ning ühingut finantseerinud võlakirjainvestoritega (LHV Pank ja LHV hallatavad pensionifondid) on äriühing kriisiga hakkama saamiseks rakendanud vajalikud meetmed ja muudatused ning suutis hoida oma jooksva äritegevuse kasumlikuna. Positiivse arenguna tõi Tamme esile asjaolu, et viimastel kuudel on regionaallennunduse turul näha ka esimesi nõudluse taastumise märke.

Riigile kuuluva äriühingu majandusaasta aruande auditeeris AS Deloitte Audit Eesti. TVH ainuosaniku õigusi teostav majandus- ja taristuminister kiitis majandusaasta aruande heaks 30.04.2021 toiminud osanike koosolekul. TVH on riigile kuuluv äriühing, mille eesmärgiks on toimida investeerimisettevõttena, finantseerides ja hallates investeeringuid põhivaradesse transpordisektoris, s.h väljarentimiseks. Äriühingule kuulub 7 Bombardier CRJ900 NG 88-kohalist reaktiivmootoritega reisilennukit.

Loe edasi

Uued nõukogu liikmed on Ave Henberg ja Raoul Lättemäe

Transpordi Varahaldus OÜ ainuosaniku esindaja, majandus- ja taristuminister Taavi Aas, kutsus oma 04.05.2021 otsusega tagasi osaühingu nõukogu liikmed Katrin Andre ja Kaupo Raag ning nimetas nõukogusse kaks uut liiget. Ave Henberg on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi õigusosakonna õigusnõunik ning Raoul Lättemäe töötab Rahandusministeeriumi fiskaalpoliitika osakonna juhatajana.

Nõukogu esimees Maigi Pärnik-Pernik tänas Kaupo Raagi ja Katrin Andret nende suure panuse eest TVH arengusse ning tervitas uusi nõukogu liikmeid, kes on vastu võtnud väljakutse panustada Eesti lennundusse nendel keerulistel aegadel.

Loe edasi

TVH 2019. majandusaasta puhaskasum 3,2 MEUR

Osaühingu Transpordi Varahaldus (TVH) 2019.a. majandusaasta auditeeritud tulemuste kohaselt kujunes äriühingu aastakäibeks 9,1 miljonit ja puhaskasumiks 3,2 miljonit eurot. Bilansijärgne TVH varade maht oli 2019. aasta lõpu seisuga ca 86 miljonit eurot. Riigile kuuluva äriühingu majandusaasta aruande kiitis oma otsusega heaks TVH ainuosaniku õigusi teostav majandus- ja taristuminister ning aastaaruade auditeeris AS Deloitte Audit Eesti.

TVH juhatuse liikme Ergo Blumfeldt hinnangul oli möödunud majandusaasta äriühingu jaoks plaanipäraselt edukas. Lisaks õhusõidukite väljarentimisele tehti algust ka lennukite varuosade, tööriistade ja komponentide rendiga. Blumfeldt lisas, et arvestades COVID-19 pandeemia kiiret levikut ning tõenäoliselt tõsiseid negatiivseid mõjusid lennundusele üle maailma siis tuleb käimasolev majandusaasta väga keeruline ka lennukite rendilaandjate jaoks.

TVH on riigile kuuluv äriühing, mille eesmärgiks on toimida investeerimisettevõttena, finantseerides ja hallates investeeringuid põhivaradesse transpordisektoris, s.h väljarentimiseks. Äriühingule kuulub 7 Bombardier CRJ900NG-tüüpi 88-kohalist reisilennukit.

Loe edasi

Transpordi Varahaldus OÜ liitus Eesti Lennundusklastriga

Eesti Lennundusklaster www.eac.ee on 2019. aasta alguses asutatud mittetulundusühing, mis koondab lennundusega seotud Eesti ettevõtjaid ja organisatsioone ning soovib läbi koostöö rääkida kaasa riikliku lennundusstrateegia loomises ja suurendada Eesti kui lennundusriigi atraktiivsust välisinvestorite silmis.

Lennundusklastri juht Kristo Reinsalu sõnul on “Lennundus tõusev majandusharu: see on palju rohkem kui lihtsalt otseühendused ja reisijatevedu. Klaster ühendab lennunduse väärtusahelas tegutsevad ettevõtted alates lennujaamast ja lennufirmadest kuni erinevaid teenuseid pakkuvate ettevõteteni hoolduse, IT, logistika ja transpordi ning turismivaldkonnas”.

Reinsalu sõnul on organisatsioonil kolm peamist ülesannet: Eesti lennunduse konkurentsivõime tõstmine, selle turundamine ning lennundussektoris innovatsiooni arendamine. „On väga tervitatav ja loogiline, et Transpordi Varahaldus OÜ (TVH) kui Eesti suurim lennukite varahaldusühing otsustas meie klastriga liituda“ lausus Reinsalu, kelle hinnangul esindab seitset Bombardier CRJ900 reisilennukit omav TVH lennundusklastris seal seni puudunud varahaldusettevõtete vaadet ja vajadusi.

TVH juhatuse liige Ergo Blumfeldt märkis, et klastriga ühinemiseni viis soov edendada kodumaist lennundussektorit, mis on oluliselt laiem kui tavaarusaama kohaselt vaid vahetult lennutranspordiga tegelevad ettevõtted. Erinevate sektori osaliste sümbioosist on võita kõigil, mida näitavad nii Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu kui Eesti Kaitsetööstuse Liidu positiivsed näited.

Loe edasi

TVH teenis 2018. majandusaastal 3,6 miljonit kasumit

Osaühingu Transpordi Varahaldus (TVH) 2018.a. majandusaasta auditeeritud tulemuste kohaselt on 2018. majandusaasta kasumiks 3,6 miljonit eurot 7,9 miljoni suuruse käibe juures. Võrreldes eelmise majandusaastaga suurenes ühingu käive 14% ning kasum 24%. Riigile kuuluva äriühingu majandusaasta aruande auditeeris AS Deloitte Audit Eesti. TVH ainuosaniku õigusi teostav majandus- ja taristuminister kiitis majandusaasta aruande heaks 15.05.2019 toiminud osanike koosolekul.

TVH on riigile kuuluv äriühing, mille eesmärgiks on toimida investeerimisettevõttena, finantseerides ja hallates investeeringuid põhivaradesse transpordisektoris, s.h väljarentimiseks. Äriühingule kuulub 7 Bombardier CRJ900 NG reaktiivmootoritega 88-kohalist reisilennukit.

TVH juhatuse liikme Ergo Blumfeldt sõnul oli 2018. majandusaasta kõige olulisemaks sündmuseks lennukipargi suurenemine kuuelt lennukilt seitsmele. TVH omandas 2018. aasta detsembris ühe Bombardier CRJ900 lennuki, mille rentnikuks on Nordica. Tehingut finantseeriti 10 miljoni euro väärtuses võlakirjade emissiooniga, mille omandasid võrdsetes osades LHV Pank ning LHV fondid.

Loe edasi

TVH omandas LHV abiga seitsmenda lennuki

Foto autor on Thomas Tõnisson

Eduka 10 miljoni euro suuruse võlakirjaemissiooni tulemusena omandas OÜ Transpordi Varahaldus (TVH) ühe täiendava CRJ900 NextGen tüüpi reisilennuki ning andis selle pikaajalisele rendile rahvuslikule lennufirmale Nordica.

Riigile kuuluv äriühing Transpordi Varahaldus OÜ (TVH) emiteeris 2018. aasta detsembri lõpus 10 miljoni euro ulatuses võlakirju kaheksa-aastase tähtajaga. Võlakirjade ostjateks olid Eesti finantsettevõtted AS LHV Varahaldus ja AS LHV Pank. TVH kasutas saadud kapitali ühe kasutatud CRJ900 tüüpi reisilennuki soetamiseks, mille tulemusena suurenes ettevõtte lennukipark seitsme lennukini.

TVH juhatuse liikme Ergo Blumfeldt sõnul oli tegemist seni kuut CRJ900 tüüpi lennukit omanud ettevõtte äritegevuse plaanipärase järk-järgulise laiendamisega, mille eelduseks oli põhjalik finantsanalüüs ning senise äriplaani ootustekohane täitmine. Juhatuse hinnangul kujuneb TVH 2018. majandusaasta kasumiks ca 3 miljonit eurot.

LHV pensionifondide juht Romet Enok märkis, et TVH võlakirjade investeering pakub kõrgemat tootlust kui tänastes tingimustes rahvusvahelistelt turgudelt leitav. „Otsime ja analüüsime jätkuvalt kohalike projekte investeerimaks pensionifondide raha Eesti majandusse ja täiendav lennuk, millel on juba tööpõld ees, on reaalse väärtusega vara ning korralikult kindlustatud investeering,“ selgitas fondijuht.

„LHV Pangal on hea meel olla jätkuvalt kaasas Transpordi Varahalduse investeerimisplaanidega. Kohalik kapital ja kohalik lennufirma sobivad endiselt hästi kokku ning meievaheline koostöö näitab võimekust rahastada ka kallimaid ja ebatavalisemaid varasid, leides kliendile sobivaima lahenduse,“ kommenteeris LHV ettevõtete panganduse juht Indrek Nuume.

Eesti rahvuslik lennufirma Nordica on oma tegevuse plaanipärase ümberkorraldamise käigus arendamas äritegevust eksporditeenuste vallas ja uus lennuk on juba rakendatud lennuteenuste osutamiseks Skandinaavia juhtivale lennuettevõttele SAS. Nordica juhatuse esimehe Hannes Saarpuu sõnul pakub tänane turusituatsioon huvitavaid võimalusi oma teenuste ekspordimahte suurendada. „Kui Tallinnas on hetkel pakkumine suurem kui nõudlus, siis on meil mõistlik olla seal, kus me saame oma äri kasumlikult kasvatada. TVH võlakirjade emissioon on heaks näiteks investorite usust meie plaanide jätkusuutlikkusse,“ lisas Saarpuu.

Omandatud õhusõiduki näol on tegemist Kanadas Bombardieri tehases toodetud ja hästi hooldatud lennukiga, mis on võrdväärne seni Nordica lennukipargis olevate lennukitega. Eesti lennufirma jätkab sama lennukitüübi strateegiat, et maksimeerida lennukipargi kuluefektiivset käitamist.

TVH on riigi äriühing, mille eesmärgiks on toimida investeerimisettevõttena, finantseerida ja hallata investeeringuid põhivaradesse transpordisektoris. Varasemalt on TVH teostanud eduka võlakirjaemissiooni 2017. aastal, mil väärtpabereid emiteeriti 25 miljoni euro väärtuses, mille abil omandati toona kaks CRJ900 tüüpi lennukit.

Loe edasi