Osaühingu Transpordi Varahaldus (TVH) 2020.a. majandusaasta auditeeritud tulemuste kohaselt oli 9,38 miljoni suuruse aastakäibe juures äriühingu tegevuskasum 1,84 miljonit eurot.

TVH juhatuse liikme Ergo Blumfeldt sõnul oli möödunud majandusaasta COVID-19 pandeemia tõttu maailma reisilennunduses viimase 75 aasta kõige keerulisem. Lennureisijate arv kahanes globaalselt kohati enam kui 80% võrreldes tavapäraste mahtudega ning jätkuv tervisekriis avaldas suurt negatiivset mõju lennundusettevõtete majandustulemustele ning õhusõidukite turuväärtustele. TVH omandis olevate lennukite kasutus vähenes võrreldes 2019. aastaga 79,2%. Rahvusvahelistest raamatupidamisreeglitest (IFRS) tulenevalt viis ka TVH läbi oma põhivarade ümberhindamise, mille tulemusena kujunes lõppenud majandusaasta raamatupidamislikuks kahjumiks ca 11,9 miljonit eurot.

Juhatuse liige Tõnis Tamme lisas, et tänu heale koostööle lennukite rentniku ning ühingut finantseerinud võlakirjainvestoritega (LHV Pank ja LHV hallatavad pensionifondid) on äriühing kriisiga hakkama saamiseks rakendanud vajalikud meetmed ja muudatused ning suutis hoida oma jooksva äritegevuse kasumlikuna. Positiivse arenguna tõi Tamme esile asjaolu, et viimastel kuudel on regionaallennunduse turul näha ka esimesi nõudluse taastumise märke.

Riigile kuuluva äriühingu majandusaasta aruande auditeeris AS Deloitte Audit Eesti. TVH ainuosaniku õigusi teostav majandus- ja taristuminister kiitis majandusaasta aruande heaks 30.04.2021 toiminud osanike koosolekul. TVH on riigile kuuluv äriühing, mille eesmärgiks on toimida investeerimisettevõttena, finantseerides ja hallates investeeringuid põhivaradesse transpordisektoris, s.h väljarentimiseks. Äriühingule kuulub 7 Bombardier CRJ900 NG 88-kohalist reaktiivmootoritega reisilennukit.